Obchodní podmínky

Kategorie

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.druzstvoekon.eu Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.druzstvoekon.eu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem. 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. 

Odeslaná objednávka zboží kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy, samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 

Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj.

3. Cena zboží

Ceny uvedené v e-shopu jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Celkovou cenu za objednané zboží má zákazník možnost vidět vždy ještě před odesláním své objednávky.

4. Možnosti doručení a platby:

Dodání prostřednictvím České pošty. Cenu poštovného účtujeme na základě celkové hmotnosti objednaného zboží a to dle aktuálního ceníku České pošty. Balné účtujeme dle typu a množství objednaného zboží. Zboží je posíláno na dobírku - platba v hotovosti. V tomto případě zákazník hradí poplatek České poště za vyřízení dobírky dle aktuálního ceníku České pošty. Platba předem na bankovní účet je bez poplatků.  

5. Dodací podmínky

Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty nejpozději do 14 pracovních dní.

6. Právo z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až § 1915 občanského zákoníku). Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád (uveden za Obchodními podmínkami).

7. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. 

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů od data prodeje máte právo vždy, pokud jste spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Právo na vrácení zboží Vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. 

Zákazník má nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek: Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě digitálních nosičů (CD, DVD) nesmí být porušen igelitový přebal. Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. 

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží. 

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu: WWD Agency s.r.o., Bedřichov 1621, PSČ 468 12. Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

9. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá. 

V Bedřichově 1. 1 2019

Reklamační řád

Rozpor s kupní smlouvou 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Záruční doba na veškeré zboží je poskytována záruční doba 8 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy: 

- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením

- zboží bylo poškozeno přírodními živly

- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 8 měsíců.

Reklamace a její uplatnění: 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: 

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností: 

- na e-mailovou adresu provozovatele

- poštou na adresu provozovatele

- telefonicky

a případně zaslat nebo doručit reklamované zboží podle možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu nakladatelství. 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 

O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. 

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.